Menu
Your Cart

TERMS & CONDITIONS (Dutch Only)

Hier vind je de algemene juridische voorwaarden voor het gebruik van onze webshop. Contacteer ons +32 483 660 505 info@nextlevelshoes.be

Ondernemingsgegevens


Les Garcons Antwerp BV
Maatschappelijke zetel: kipdorpvest 43 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer BE 0646 804 215
E-mail: info@nextlevelshoes.be
T +32 483 660 505


Artikel 1: Algemene bepalingen


De elektronische webwinkel van Les Garcons Antwerp, een kledingzaak met maatschappelijke zetel te kipdorpvest 43 2000 Antwerpen BTW BE 0646 804 215, (hierna 'de verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om schoenen , … online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van de verkoper en elke aankoop die de klant plaatst via de webshop www.nextlevelshoes.be
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerde, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.
De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.Artikel 4: Online aankopen


De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het NEXTLEVELSHOES assortiment online aan te kopen.
De consument heeft het recht aan NEXTLEVELSHOES. mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
Elke klant gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen ze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.
De klant dient alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden, in het bijzonder de minderjarigen, zouden kunnen worden gebruikt.
Eenieder die een bestelling plaatst op de website bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.
Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moeten verlenen, zo niet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art.9 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.
De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de verkoper, waarbij de factuur is toegevoegd. Op de factuur wordt ook de BTW vermeld.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, Paypall, Belfius online, ING online, KBC online of iDeal (Nederland).Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het risico van verlies of beschadiging gaat echter over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.Artikel 6: Levering


Lerering is mogelijk in volgende landen: België, Nederland, De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.
De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, ofwel door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door afhaling in onze winkel Les Garcons Antwerp. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres ofwel in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid / gekozen land beïnvloedt de leveringstermijn.
Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost.
De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 en maximaal 30 dagen in andere landen.
Elke levering wordt aangekondigd via email. De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn weergegeven en een retourformulier.
De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Deze persoon zal gevraagd worden een leveringsbon te ondertekenen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus. Vanaf de volgende dag kan het pakket afgehaald worden op het postkantoor, tot 14 dagen na de eerste levering.
Alhoewel de verkoper erover waakt dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt, is de leveringstermijn 30 dagen na betaling, een streeftermijn en puur indicatief. De verkoper kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. De verkoper engageert zich echter dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum.Artikel 7: Reserveren


Naast bestellen kan de klant via de webshop ook kosteloos artikelen reserveren. Aan een reservering is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de opgegeven winkel, waarna aan de klant per e-mail een reserveringsbevestiging wordt verzonden. De gereserveerde artikelen worden na het verzenden van de reserveringsbevestiging gedurende 3 dagen ter beschikking gehouden van de klant in onze winkel Les Garcons Antwerp
Bij een reservering is enkel een betaling in het winkelpunt mogelijk.
Elke klant kan hoogstens twee artikelen tegelijk per dag reserveren. Reservering kan geweigerd worden door de verkoper ingeval van vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden die de belangen van de verkoper schaden. Indien de verkoper schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.Artikel 8: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : de consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze winkel Les Garcons Antwerp. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.
De klant kan het artikel ook terugzenden per post. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand (schoenen inclusief met barcode sticker), in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en met een volledig ingevuld retour document. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden- schoenen zonder barcodesticker. Terugzending met bpost is op kost van klant. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor. Bij het verlies/verloren gaan van het verzonden pakket, ligt de last van bewijsvoering bij de klant. Deze moet kunnen aantonen dat het werd verstuurd naar de verkoper op aan gegeven adres.
Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via de betaalmanier dat de klant heeft gekozen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door de verkoper, op voorwaarde dat alle vereisten zoals hierboven beschreven strikt is voldaan. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.
Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden en zal teruggestuurd worden naar de afzender.Artikel 9: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.Artikel 10: Klachten


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld bij de klantendienst, op straffe van verval van elk recht.Artikel 11: Privacy


De verkoper verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van de verkoper toe te sturen. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van de webshop bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat de verkoper uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@nextlevelshoes.be
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
De verkoper respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.nextlevelshoes.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.
De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@nextlevelshoes.be.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Nextlevelshoes webshop Klantendienst


Nextlevelshoes webshop klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 483 660 505, via e-mail op info@nextlevelshoes.beArtikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
De verkoper kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.Artikel 15: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de zetels van het arrondissement Brugge bevoegd.Artikel 17: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk aangekocht artikel is onderworpen aan deze wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het product en het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor alle artikelen dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de verkoper. De klant kan hiervoor het product in een winkel voorleggen, bij voorkeur in de winkel waar het product werd aangekocht, of het product op zijn kosten opsturen naar Les Garcons Antwerp Kipdorpvest 43 2000 Antwerpen. Elk gebrek dient binnen de zeven dagen via mail worden gemeld naar info@nextlevelshoes.be Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.